Obavezni elementi elektronskih faktura

Objavljeno

obavezni elementi elektronskih faktura

Svaka e-faktura koja se izda, slično fizičkim računima, mora da ima određen standardizovan izled i elemente. Elementi elektronske fakture koji treba da se nađu na e-fakturama su zakonski određeni, u Zakonu o porezu, Zakonu o elektronskom fakturisanju i Pravilniku o elementima elektronske fakture.

E-faktura je dokument koji treba da manje-više sadrži iste elemente kao i fizički račun, samo što su obvezni elementi računa u ovom slučaju u elektronskom obliku.

Svi subjekti privatnog sektora koji su u sistemu poreza na dodatu vrednost države imaju obavezu izdavanja računa pri svakom prometu dobara i usluga, pa je tako slučaj i sa e-fakturama.

Bitni elementi fakture se nalaze zabeleženi u Pravilniku o elementima elektronske fakture. Ovaj pravilnik sadrži minimum obaveznih elemenata koje elektronska faktura mora da sadrži da bi bila procesuirana kroz sistem za elektronsko fakturisanje, odnosno SEF.

E-faktura se izdaje zbog srpskog standarda elektronskog fakturisanja, a koji je usklađen sa evropskim standardima u ovoj oblasti primene standarda. Preko ministarstva finansija se vrši inspekciju toga da li su ispunjeni i usklađeni ovi standardi, kao i to da li je izgled fakture odgovarajući. Ovi standardi se odnose na subjekte privatnog sektora, ali podrazumevaju i uključenje subjekata javnog sektora pri postupku elektronskog evidentiranja obračuna.

Pa hajde da vidimo koji su to obavezni elementi fakture koji propisuje republika Srbija.

Obavezni elementi fakture

Prema članu 42. Zakona o porezu na dodatu vrednost obavezni delovi fakture su raspoređeni u 10 elementa kada je u pitanju slanje i prijem faktura.

Račun u skladu sa zakonom tako mora da sadrži sledeće podatke:

 1. ime, adresa i poreski identifikacioni broj lica koje izdaje račun
 2. redni broj, mesto i datum kada se račun izdaje
 3. ime, adresa i PIB lica koje prima račun
 4. vrsta, količina i obim usluge ili dobara
 5. datum kad se vrši promet dobara ili usluga, kao i visina avansnog plaćanja
 6. iznos koji predstavlja osnovicu
 7. poreska stopa
 8. porez na dodatu vrednost osnovice
 9. napomena o odredbi u zakonu na osnovu koje porez na dodatu vrednost nije obračunat
 10. napomena primene sistema elektronskih naplata pri transakciji.

Međutim, prema Zakonu o elektronskim fakturama sem ovim elemenata na e-fakturi mora da se nađe još nekoliko dodatnih informacija.

Koji su obavezni elementi e-fakture?

Dodatni elementi fakture koji su pridodati zbog zakona kojim se uređuje e-fakturisanje su sledeći:

 • matični broj i poslovni broj izdavaoca računa
 • matični broj i poslovni račun primaoca e-fakture
 • datum avansne uplate
 • instrukcije za plaćanje
 • ukupan iznos elektronske fakture
 • datum isporuke dobara ili pružanja usluge

Stoga, prema Zakonu o elektronskom poslovanju potrebno je navesti 16 obaveznih elemenata na e-fakturama. To jeste, osnovni elementi fakture su ovi:

 1. ime, adresa i PIB lica koje izdaje račun
 2. redni broj, mesto i datum kada se račun izdaje
 3. ime, adresa i PIB lica koje prima račun
 4. vrsta, količina i obim usluge ili dobara
 5. datum kad se vrše prometi dobara ili usluga, kao i visina avansnog plaćanja
 6. iznos koji predstavlja osnovicu
 7. poreska stopa
 8. porez na dodatu vrednost osnovice
 9. napomena o odredbi u zakonu na osnovu koje porez na dodatu vrednost nije obračunat
 10. napomena primene sistema naplate pri transakciji
 11. matični broj i poslovni broj izdavaoca računa
 12. matični broj i poslovni račun primaoca e-fakture
 13. datum avansne uplate
 14. instrukcije za plaćanje
 15. iznos elektronske fakture
 16. datum isporuke dobara ili pružanja usluge

Važno je napomenuti da se prema navedenim zakonima obvezni elementi e-računa posmatraju ovako navedeno, grupno. Pa iako su recimo redni broj, mesto i datum tri različite stavke, one su u smislu zakona određene kao jedan element.

Sastavni delovi fakture prema Pravilniku o elementima elektronske fakture

Prema Pravilniku o elementima elektronske fakture kroz Sistem elektronskih faktura se mogu procesuirati različite vrste e-faktura. Poput konačne fakture, avansne fakture, dokumenta o povećanju naknade ili dokumenta o smanjenju naknade.

U ovom Pravilniku se pored obaveznih elemenata e-fakture nalaze i definicije forme i načina dostave prateće dokumentacije kroz sistem elektronskih faktura. Kao i kako se elektronski vrevidentira obračun poreza na dodatu vrednost, kao i način na koji se primenjuje standard e-fakturisanja za svaku stavku. ⁠

Prema navedenom pravilniku zakonski elementi fakture su raspoređenih u sledećih 11 obaveznih elemenata u smislu propisa. Ovi obavezni elementi su sledeći:

 1. ime, adresa i PIB pravnog lica koje izdaje e-fakturu.
 2. jedinstveni broj korisnika javnih sredstava (poznat i kao JBKJS) izdavaoca računa.
 3. poslovni račun lica koje izdaje fakturu
 4. ime, adresa i PIB primaoca e-fakture
 5. JBKJS primaoca e-fakture
 6. datum kad se elektronska faktura izdaje, kao i njen redni broj
 7. datum kada se vrši avansna uplata, ukoliko je u pitanju faktura avansnih plaćanja; ako se ne radi o ovoj vrsti plaćanja onda je potrebno navesti datum kada se dešavaju prometi dobara ili pružanja usluga
 8. šifra, kao i naziv svake stavke, i količina i jedinica mere za dobra ili usluge za stavke na elektronskoj fakturi;
 9. vrednosti za svake stavke na računu
 10. iznos e-fakture
 11. iznos avansnih plaćanja, ako je bilo ovih plaćanja za stavke sa e-fakture.

Važno je napomenuti da izdavaoci mogu pored e-fakture da prilože i dokumentaciju u elektronskom obliku koja može biti značajana za zainteresovane strane. Ova dokumentacija može koristiti za to da se pruži dodatni uvid u isporuke ili izvršenja usluga ili da bude bilo koji traženi ili željeni dokaz koji primalac elektronske fakture ili pošiljalac traže.

Smanjenje ili povećanje naknade na fakturi

Prema navedenom pravilniku ako je e-faktura dokument koji se vezuje za drugu fakturu, odnosno ako je račun koji predstavlja smanjenje ili povećanje naknade ona mora da ima ove elemente:

 1. ime, adresa i PIB lica koje izdaje e-fakturu
 2. naziv, adresu i PIB lica koje prima ovaj račun
 3. redni broj i datum smanjenja ili povećanja naknade
 4. iznos smanjenja, to jeste povećanja naknade
 5. broj e-fakture koji sadrži datume početka i završetka

Storno faktura i njeni obavezni elementi

U SEF-u je moguće stornirati e-fakture koje nije trebalo izdati ili su pogrešno izdate. I storno fakture imaju određene obavezne elemente koje treba da imaju:

 1. ime, adresa i PIB lica koje izdaje fakturu
 2. ime, adresa i PIB lica koje prima fakturu
 3. datum e-fakture koja je stornirana i redni broj ove fakture
 4. broj e-fakture za dati promet, kao i datumi kada je počeo i kada se završio vremenski period izdavanja e-faktura za dati promet (kada se promena e-faktura vrši za sve fakture u određenom periodu).

Obračun PDV

Kada se obračunava porez na dodatu vrednost ovaj dokument sadrži podatke predstavljene po pojedinačnoj poreskoj obavezi datog poreskog perioda. Obavezni elementi PDV fakture u ovom slučaju su:

 1. kratak opis prometa ili drugog osnova
 2. iznos osnovice PDV-a izražen u dinarima
 3. poreska stopa
 4. iznos poreza koji je obračunat u dinarima

Obveznik poreza pored ovih podataka evidentiranja obračuna poreza može uvrstiti i broj internog računa ili neki drugi dokument koji predstavlja osnovu korišćenu da se obračuna porez na dodatu vrednost.

Navedeni podaci su uvršteni u svakom pojedinačnom obračunu PDV-a.

Ako se na primer desilo pogrešno evidentiranje obračuna poreza na dodatu vrednost ovo može da se prepravi u sistemu elektronskih faktura. Ovo je slučaj i sa brisanjem i poništavanjem elektronskog evidentiranja obračuna kada ono nije trebalo da bude urađeno.

Sem navedenih obaveznih elemenata na e-fakturi mogu da se pronađu i grafička obeležja kompanije, odnosno logomark i logotip kompanije. Ovo je naravno moguće uraditi u okviru primene standarda elektronskog fakturisanja. Ako odaberete servis naše kompanije svaka vaša e-faktura će, sem što će biti izrađena u skladu sa standardima, što će imati sve obavezne elemente, moći naravno da ima i vaš logo. Kod nas sve svoje e-fakture možete vrlo lako da pronađete i pregledate, jer je svaka e-faktura koja je poslata automatski i arhivirana.

Naša usluga vam takođe omogućava i lak i brz uvid u vaše celokupno poslovanje u realnom vremenu.

Ako vas zanimaju drugi detalji u vezi sa e-fakturama ili želite da postavite pitanje ili imate nedoumice, dostupna vam je naša kontakt forma na ovom linku.

Predloženi blogovi

Šta je profaktura?

U poslovnom svetu, jedan od dokumenata koji se koristi jeste i profaktura. Profaktura se često naziva i predračun ili predračunski račun. Pa ako se bavite poslovanjem treba da znate i ulogu profakture u poslovanju, kao i njenu razliku u odnosu na fakturu.

Elektronsko evidentiranje obračuna PDV-a

Elektronsko evidentiranje obračuna PDV je goruća tema za preduzetnike u Srbiji. Uz proverene informacije, poštovanje zakonskih obaveza o elektronskom fakturisanju ne mora biti komplikovano ni zahtevno. Prema zakonu o elektronskom fakturisanju ("Sl. glasnik RS", br. 44/2021 i 129/2021) propisana je i posebna obaveza elektronskog evidentiranja poreza na dodatu vrednost uz obavezu izdavanja elektronskih faktura. Interno tehničko uputstvo u okviru zakona predviđa posebna načine obračuna pdva za pojedinačnu i zbirnu evidenciju.

Isprobajte besplatno i uverite se sami.

eKompanija aplikacija može da odgovori na jedinstvene izazove, potrebe i interesovanja vašeg poslovanja.