Rok za prelazak na elektronske fakture

Objavljeno

Rok za prelazak na elektronske fakture

Uvođenje sistema za e-fakture u Srbiji je izvršeno postepeno i rokovi obaveze izdavanja e-faktura su bili ostvareni kao stepenici, pre nego što je čitav sistem e-faktura konačno i potpuno uveden.

Prvo su obavezu izdavanja elektronske fakture morali da sprovedu subjekti javnog sektora kada izdaju e-fakture drugim subjektima javnog sektora.

Ovo je postalo obavezno od 1. maja 2022. godine. Od tog datuma svi subjekti javnog sektora su morali da počnu da primaju i čuvaju elektronske fakture. Kao i da izdaju e-fakture drugim subjektima javnog sektora. Ovo je datum kada je svaki subjekat privatnog sektora morao da počne da izdaje elektronske fakture za subjekta javnog sektora. Ova implementacija je bila planirana da se uvede od 1. januara 2022. godine, ali je odgođena na pomenuti datum.

Nešto kasnije, tačnije dva meseca kasnije proširena je obaveza za još jedan stepenik.

Za subjekte privatnog sektora je od 1. jula 2022. godine počela da važi obaveza da primaju i čuvaju elektronske fakture izdate od strane subjekata javnog sektora. Ali i da primaju i čuvaju i elektronske fakture izdate od strane subjekata privatnog sektora. Ova implementacija je i ranije bila planirana da se uvede od navedenog datuma.

Poslednji stepenik u potpunoj primeni sistema elektronskih faktura u Republici Srbiji izvršen je 1. januara 2023. godine. Ovo je datum kada je postao obavezan još jedan preostali korak za implementacije sistema elektronskih faktura. To jeste, ovo je datum od kog je postalo obavezno da subjekat privatnog sektora bude u obavezi da izda elektronsku fakturu, kao i da i čuva elektronsku fakturu kada trguje sa drugim privatnim subjektima.

I ovim je zatvoren krug svih subjekata, i javnih i privatnih, koji su postali u obavezi da izdaju, primaju i čuvaju elektronske fakture u međusobnim poslovima.

Prijem faktura za subjekte javnog sektora

Kada subjekat javnog sektora prime fakturu on ima rok od 15 dana da tu fakturu primi ili odbije. Ako subjekat javnog sektora ovu fakturu niti odbije niti prihvati, odnosno ako ne izvrši radnju primanja ili odbijanja fakture u datih 15 dana, faktura će se automatski smatrati prihvaćenom.

Prijem faktura subjekta privatnog sektora

Subjekti privatnog sektora imaju nešto drugačiju obavezu kada je u pitanju prijem e-faktura.

Kada se subjektu privatnog sektora pošalje elektronska faktura, on ima rok od 15 dana unutar kojih datu fakturu može prihvatiti ili odbiti. Ali ako subjekat privatnog sektora ne prihvati ili odbije fakturu u datih 15 dana e-faktura u ovom slučaju se neće smatrati automatski prihvaćenom, kao u prethodnom slučaju. U ovom slučaju, privatni subjekat će biti obavešten da ima rok od 5 dana unutar kojih treba da prihvati ili odbije poslanu e-fakturu. Ako subjekat privatnog sektora ni u ovom periodu ne izvrši prihvatanje ili odbijanje e-fakture tek onda će se ova faktura smatrati odbijenom.

A koji rokovi za e-fakture se odnose na paušalce?

Sa paušalcima slučaj sa rokovima je malo kompleksniji.

Naime, paušalci koji nisu u sistemu poreza na dodatu vrednost republike Srbije nisu u obavezi da koriste sistem elektronskih faktura. Oni tako ne treba ni da poštuju navedene rokove za izdavanje i primanje elektronskih faktura.

Paušalci mogu da postanu dobrovoljni korisnici SEF-a i za njih onda važe rokovi koji se primenjuju na sve subjekte privatog sektora.

Ali potrebno je znati i napomenuti da ako paušalac nije dobrovoljni korisnik SEF-a, a trguje sa javnim sektorom, on će morati da se prijavi na ovaj sistem. Jer u suprotnom slučaju subjekti javnog sektora ne mogu izmiriti svoje obaveze prema njima.

Na koga se rok za fakturisanje usluga ne odnosi?

Važno je napomenuti da postoje slučajevi u kojima rokovi za izdavanje elektronske fakture ne važe.

U tri značajna slučaja ne postoji obaveza izdavanja elektronske fakture preko SEF-a, pa stoga ne postoji ni obaveza izmirenja rokova.

Prvi slučaj je prilikom prometa na malo i primljenih avansa na promet na malo.

Drugi slučaj je pri ugovorenim obavezama prema korisnicima koji primaju sredstva iz okvirnih međunarodnih sporazuma

I treći slučaj se odnosi na nabavku, modernizaciju i remont naoružanja i vojne opreme, kao i nabavku opreme koja je bezbednosno osetljiva

Postoji i drugi slučajevi kada nije obavezno elektronsko fakturisanje, pa samim tim ni ispunjavanje rokove. U pitanju su slučajevi isporuka električne energije i usluga preuzimanja električne energije u energetski sistem (ne odnosi se na isporuke struje namenjene krajnjoj potrošnji). Takođe, elektronske fakture nije obavezno izdati, kao ni ispuniti rokove, kada se radi o prometima dobara bez naknade i usluga bez naknade. Zahtevi za isplate troškova i nagrada u sudskom postupku, koji su isplaćeni od strane suda, iz njegovih sredstava. I zahtevi za isplatu na osnovu ugovora koji su u oblasti odbrane ili bezbednosti, a koji su izuzeti od primena zakona koji se odnose na javne nabavke. I takođe transakcije na osnovu kojih se plaćaju naknade koje predstavljaju javne prihode koje uređuje zakon o budžetskom sistemu.

Koji rokovi za elektronsko fakturisanje važe za privatne firme u PDV sistemu?

Kao što smo napomenuli od 1. januara 2023. godine i sve privatne firme su počele da koriste sistem elektronskog fakturisanja. Ali važno je napomenuti još neke detalje koji se tiču sistema e-faktura i privatne firme u sistemu PDV-a.

Važno je napomenuti da potpuno slanje papirnih faktura nije prestalo od 1. januara 2023. godina. Naime, kao što smo već spomenuli, firme koje su u sistemu poreza na dodatu vrednost su od ovog datuma postale obavezne da šalju, primaju i čuvaju e-fakture. Ali firme koje nisu uvrštene u sistem PDV-a i neki posebni slučajevi podrazumevaju se elektronske fakture ne izdaju, te ni rokovi za njih ne važe. To znači da će firme koje jesu u sistemu PDV-a i nakon 1. januara 2023. godine u poslovanju sa firmama koje nisu obaveznice PDV-a izdavati fakture u papirnom ili PDF formatu.

Takođe je potrebno znati da je jedan od glavnih ciljeva Zakona o e-fakturisanju kontrolisanje i provera PDV-a. I pre predaje poreske prijave neke firme država ima uvid u podatke koliko robe i usluga je firma fakturisala. Sa ovim će doći i mogućnost procene rizika, uvid u potencijalno neouobičajeno ponašanje obveznika, te će samim time ovaj sistem omogućiti bolje kontrolisanje i proveru PDV-a.

Korisnici javnih sredstava kao i preduzeća u sistemu e-faktura imaju prednost manje birokratije, nižih troškova i bržeg plaćanja.

Privatni subjekti sistemu elektronskih faktura mogu da pristupe sami ili to za njih može da radi informacioni posrednik. Jedan od takvih informacionih posrednika je i naša firma. Stoga ako želite da delegirate na nas obaveze izdavanja, čuvanja i odgovornosti za elektronske fakture možete zakazati besplatnu prezentaciju na ovom linku.

Predloženi blogovi

Obavezni elementi elektronskih faktura

Svaka e-faktura koja se izda, slično fizičkim računima, mora da ima određen standardizovan izled i elemente. Elementi elektronske fakture koji treba da se nađu na e-fakturama su zakonski određeni, u Zakonu o porezu, Zakonu o elektronskom fakturisanju i Pravilniku o elementima elektronske fakture.

Šta je profaktura?

U poslovnom svetu, jedan od dokumenata koji se koristi jeste i profaktura. Profaktura se često naziva i predračun ili predračunski račun. Pa ako se bavite poslovanjem treba da znate i ulogu profakture u poslovanju, kao i njenu razliku u odnosu na fakturu.

Ilustracija telefona