Vaš Vodič za Elektronske Fakture - E Fakture Primena

Objavljeno

Laptop, olovka i papiri

Elektronske fakture spadaju u jednu od najaktuelnijih tema među preduzetnicima u Srbiji. Zakon o elektronskom fakturisanju koji je stupio na snagu donosi bitne promene i olakšice u svakodnevnom poslovanju privrednih subjekata.

Iako su velike promene u ustaljenom i proverenom sistemu poslovanja često nerado prihvaćene, e fakturisanje donosi brojne benefite privrednicima.

Radi se o pojednostavljenom sistemu razmena faktura između privrednih subjekata koji omogućava brže i lakše naplate. Sistem elektronskih faktura će privrednim subjektima obezbediti i izvesniju ispostavu računa, odnosno faktura, te neće više biti prostora za izgovore tipa, zagubila se pošta ili nije nam stigla faktura.

Upotrebom elektronskih faktura umnogome se umanjuju administrativni troškovi vezani za štampane fakture, uključujući samu štampu, nabavku koverti, troškove slanja pošte i sl. Jedna od najznačajnijih promena se ogleda u ubrzanom vremenu izrade fakture, te radnici mogu na produktivniji način da iskoriste svoje radno vreme.

Svaka elektronska faktura je automatski poslata komitentu, što ubrzava ispostavu a samim tim i naplatu dobara i usluga, povećavajući likvidnost preduzeća ubrzanim protokom novca.

Uz pomoć elektronske fakture, subjekti brže i lakše ostvaruju prihode od samostalne delatnosti.

Elektronska Faktura Primer: Šta su Elektronske Fakture, odnosno eRačun?

Elektronska faktura, e faktura, ili e račun, je digitalni dokument pravno identičan štampanom papirnom računu, odnosno fakturi. Ima dve forme, spoljašnju pdf i unutrašnju xml i svaki dokument mora da ispoštuje zakonom određene stavke.

Kako napraviti e fakturu prema Pravilniku o elementima elektronske fakture ("Sl. glasnik RS", br. 69/2021, 132/2021 i 46/2022), obavezni elementi fakture uključuju sledeće:

 1. naziv, adresu i poreski identifikacioni broj izdavaoca ukoliko je izdavalac pravno lice, odnosno obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana, u skladu sa ažurnim podacima iz odgovarajućeg registra;
 2. jedinstveni broj korisnika javnih sredstava (u daljem tekstu: JBKJS) izdavaoca, ukoliko je izdavalac korisnik javnih sredstava koji se nalazi na spisku korisnika javnih sredstava iz člana 8. stav 1. Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - ispravka, 108/13, 142/14, 68/15 - dr. zakon, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 i 149/20);
 3. poslovni račun izdavaoca;
 4. naziv, adresu i poreski identifikacioni broj primaoca ukoliko je primalac pravno lice, odnosno obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana, u skladu sa ažurnim podacima iz odgovarajućeg registra;
 5. JBKJS primaoca, ukoliko je primalac korisnik javnih sredstava koji se nalazi na spisku korisnika javnih sredstava iz člana 8. stav 1. Zakona o budžetskom sistemu;
 6. redni broj i datum elektronske fakture;
 7. datum avansne uplate, ukoliko se radi o fakturi za avansno plaćanje, odnosno datum prometa dobara, odnosno pružanja usluga, ukoliko se ne radi o fakturi za avansno plaćanje;
 8. šifru i/ili naziv dobra, odnosno usluge za svaku stavku sa elektronske fakture i količinu i jedinicu mere za isporučena dobra, odnosno obim pruženih usluga za svaku stavku sa elektronske fakture;
 9. vrednost za svaku stavku sa elektronske fakture;
 10. ukupan iznos elektronske fakture;
 11. iznos avansnih plaćanja, ukoliko je bilo avansnih plaćanja koja su se odnosila na jednu ili više stavki sa elektronske fakture.

Privrednik je obavezan da uključi svaku navedenu stavku u svaki e račun koji izda. Osim obaveznih elemenata, e faktura može sadržati i grafička obeležja kompanije, uključujući logomark i logotip brenda koji fakturu izdaje.

E fakture uputstvo - Kako poslati elektronsku fakturu?

Sistem elektronskih faktura pre svega zahteva pridržavanje jasno određenog srpskog standarda izdavanja faktura.

Uz pomoć sveobuhvatnog softvera eKompanije, kreiranje fakture je lako i zahteva samo nekoliko klikova.

Svaka Vaša elektronska faktura kreirana kroz sistem eKompanije je izrađena u skladu sa standardom i sadrži sve obavezne elemente propisane zakonom. Takođe može sadržati grafička rešenja i obeležja Vaše kompanije.

Nakon što softver izda elektronsku fakturu, jednostavnim klikom na dugme pošalji, ista je automatski poslata komitentu i arhivirana kako bi u svakom trenutku vrlo lako i brzo mogli doći do Vaše kopije.

Pored lakog izdavanja, primanja i arhiviranja elektronskih faktura, softver eKompanije vam omogućuje uvid u celokupno poslovanje u realnom vremenu. Ako imate dodatna pitanja za nase eksperte, saznajte lako sve odgovore online.

Sistem efaktura je izrađen tako da svakom privredniku omogućava maksimalnu brzinu i minimalan trud potreban za kreiranje elektronskog računa, bez obzira na delatnost kompanije.

Kao korisnik sistema, imaćete na raspolaganju neograničen prostor za arhiviranje ulaznih i izlaznih e faktura kao i pojednostavljeno primanje e faktura od Vaših dobavljača.

Ovaj sveobuhvatni softver Vam omogućava detaljan uvid i analizu kompletnog poslovanja, od uvida u dnevno kretanje prihoda i rashoda do praćenja boniteta klijenata. U svakom trenutku ćete imati uvid u sve ulazne i izlazne fakture, analitike poslovanja, izvode iz banke, valute plaćanja i naplate, itd.

Naš sistem je direktno povezan sa podacima o računima privatnih i javnih subjekata istaknutih na sajtu Narodne Banke Srbije, te Vam omogućava bržu i bezbedniju naplatu slanjem automatskog obaveštenja o blokadi računa komitenta.

Uz eKompaniju, možete na vreme preduprediti kašnjenja pri naplati svake e fakture.

Softver eKompanije je zaštićen sistem koji omogućava da podaci Vašeg poslovanja i arhivirani elektronski računi budu na dohvat ruke Vas i tima kojem je odobren pristup, a sačuvani od strane trećih lica.

Ko je u obavezi da upravlja (šalje, prima, čuva) elektronskim fakturama kroz Sistem Elektronskih Faktura (SEF)?

Obaveza izdavanja elektronskih faktura se odnosi na sve subjekte javnog i privatnog sektora koji vrše usluge dobavljača proizvoda ili usluga drugim subjektima javnog i privatnog sektora, kao i na sve poreske punomoćnike stranih lica u Republici Srbiji.

Elektronske fakture takođe mogu da izdaju i dobrovoljni korisnici SEF koji nisu u zakonskoj obavezi da koriste sistem elektronskog fakturisanja, ali dobrovoljno biraju da pređu na napredniji sistem naplate.

Obavezu izdavanja elektronskih faktura nemaju preduzetnici paušalci, kao i preduzetnici koji koriste sistem prostog knjigovodstva pri vođenju poslovnih knjiga, odnosno privrednici koji nisu u sistemu PDVa.

Kada postoji obaveza izdavanja elektronske fakture preko Sistema Elektronskih Faktura SEF?

Elektronsko fakturisanje preko SEF je obavezno u transakcijama među subjektima javnog i privatnog sektora. Prema Zakonu, pod transakcijom se smatra transakcija sa naplatom ili bez naplate, a koja se odnosi na pružanje usluga, odnosno na isporuku dobara. Avansno plaćanje takođe spada pod transakcije koje se regulišu putem elektronskih faktura preko SEF.

Ukoliko se izdaju zahtevi za plaćanja koja se ne odnose na promet roba i usluga između subjekata (npr. zahtev za refundaciju), takva plaćanja ne podležu obavezi izdavanja efaktura, osim u slučajevima kada se takav zahtev šalje javnom sektoru. Takođe, kada korisnik SEF izdaje račun privatnom licu koje nije u sistemu elektronskih faktura, nema obaveze izdavanja efakture.

Koji propisi čine pravni okvir koji reguliše elektronsko fakturisanje?

Zakon o elektronskom fakturisanju je usvojen u Narodnoj Skupštini Srbije i objavljen je u Službenom glasniku Republike Srbije od 29.04.2021 godine. Svaka elektronska faktura treba da bude usklađena sa ukupno 11 propisa i pravnih okvira određenih od strane države, uključujući Zakon o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju (“Sl. Glasnik RS”, br. 94/2017) i Zakon o računovodstvu (“Sl. Glasnik RS”, br. 73/2019).

Predloženi blogovi

Obavezni elementi elektronskih faktura

Svaka e-faktura koja se izda, slično fizičkim računima, mora da ima određen standardizovan izled i elemente. Elementi elektronske fakture koji treba da se nađu na e-fakturama su zakonski određeni, u Zakonu o porezu, Zakonu o elektronskom fakturisanju i Pravilniku o elementima elektronske fakture.

Šta je profaktura?

U poslovnom svetu, jedan od dokumenata koji se koristi jeste i profaktura. Profaktura se često naziva i predračun ili predračunski račun. Pa ako se bavite poslovanjem treba da znate i ulogu profakture u poslovanju, kao i njenu razliku u odnosu na fakturu.

Isprobajte besplatno i uverite se sami.

eKompanija aplikacija može da odgovori na jedinstvene izazove, potrebe i interesovanja vašeg poslovanja.